ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
สระกำแพงน้อย

 

 ปราสาทสระกำแพงน้อย

อำเภอเมมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่

บ้านกลาง ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย, ศรีสะเกษ

ข้อมูลทั่วไป

    ปราสาทสระกำแพงน้อย อยู่ภายในบริเวณวัดเทพปราสาท สระกำแพงน้อย บ้านกลาง ตำบลขะยูง ประกอบด้วยปรางค์และวิหารก่อด้วยศิลาแลง ด้านหน้าปรางค์มีสระน้ำใหญ่ ทั้งปรางค์ วิหารและสระน้ำ ล้วนล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง เคยมีทับหลังประตูสลักเป็นพระวรุณเทพเจ้าแห่งฝนประทับบนแท่นมีหงส์แบก 3 ตัว อยู่เหนือเศียรเกียรติมุข เป็นศิลปะแบบบาปวน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 สันนิษฐานว่าปราสาทหินแห่งนี้เดิมเป็นศาสนสถานมาก่อน และต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาจมีการบูรณะหรือสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่ สังเกตได้จากมีสถาปัตยกรรมแบบบายนอยู่ด้วย สิ่งก่อสร้างดังกล่าวเรียกกันในสมัยนั้นว่า อโรคยาศาลหมายถึง สถานพยาบาล หรือสุขศาลาประจำชุมชนนั่นเอง การเดินทาง จากอำเภออุทุมพรพิสัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 2083 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 226 เส้นทางไปตัวเมืองศรีสะเกษ ประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบวัดเทพปราสาท สระกำแพงน้อย อยู่ริมถนนทางซ้ายมือ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  ททท.

 

  

 

    
ลัดเลาะเล่นเมืองศรีสะเกษ

วัดสระกำแพงใหญ่
วัดสุพรรณหงส์
พระธาตุเรืองรอง
พระธาตุเรืองรอง
เกาะกลางน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)
ชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ
จุดชมวิวหน้าผาพญากูปรี
วัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่สราง)
น้ำตกห้วยจันทร์
ว้ดป่ามหาเจดีย์อก้ว (วัดล้านขวด)
นำ้ตกสำโรงเกียรติ
ปราสาทตำหนักไทร
น้ำตกวังใหญ่
น้ำตกภูละออ
ผามออีแดง
ปราสาทโดนตรวลCopyright © 2010 All Rights Reserved.