ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
เว้าพื้นเจ้าของ

          ขี้พื้นเจ้าของเวป (ประว้ติเจ้าของเวปไซต์)

 

 

 

นายประสม   บุญป้อง

 

                   อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

 

  ประวัติส่วนตัว   กำเนิดมาลืมตาดูโลกเมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2499  เป็นบุตรคนสุดท้องของคุณพ่อลึก  บุญป้อง กับ คุณแม่คำดี  บุญป้อง  (สกุลเดิม  สุรวิทย์)  จำนวนพี่น้อง  5 คน ที่บ้านเลขที่  065  บ้านหนองงูเหลือมเหนือ   หมู่ที่  1 ตำบลเสียว อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือ  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเด็กวัดงูเหลือมเหนือ ตั้งแต่ยังเด็กเพราะบ้านอยู่ใกล้วัด   มีพระครูกันทรกิจโกศล   (หลวงปู่ผุย ชุติโม ) เจ้าอาวาส  อดีตเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ เมตตาอุปการะ  ดูแลเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้เรียนต่อ และ ได้นำไปฝากให้พักอาศัยเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากับ พระอาจารย์มหาอัมพร  อานันโท   คณะ 5/1  วัดพระโต (วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ)  ท่านได้ให้ความเมตตาอุปการะเลี้ยงดู ควบคุม อบรมสั่งสอน สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องที่พักอาศัย ความเป็นอยู่ และ การศึกษา   เป็นอย่างดียิ่งดุจบิดามารดบังเกิดเกล้า

 ประวัติการศึกษา  จบชั้นประถมปีที่ 4 (ป.4) ร.ร.วัดบ้านหนองงูเหลือม  ตำบลเสียว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

     จบชั้นประถมปีที่ 7 (ป.7)  ร.ร.บ้านเสียว(ศิริวิทยาคาร)  ตำบลเสียว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (ม.ศ.3)  ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

 จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) ที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

                             จบชั้นประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม      การทรวงศึกษา  ศึกษาด้วยตนเอง

                             จบระดับปริญญาตรี

                                  สาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  วิชาเอก สังคมศึกษา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                  สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.)  วิชาเอก การหนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์  วิทยุโทรทัศน

                                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                  สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  แขนงวิชา สารนิเทศศาสตร์  วิชาเอก สารนิเทศสำนักงาน

                                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

                              จบระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)  โปรแกรมวิชา  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประวัติการสมรส     สมรสกับนางสุนันทา  บุญป้อง   (สกุลเดิม  โกพลรัตน์)   มีบุตร 2 คน คือ

  1.        นายนันทพงษ์  บุญป้อง   จบศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  (ปริญญาเอก)  สาขา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นc   

   จบปริญญาโท  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ทำงานที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 2.        นายนนทวรรษ  บุญป้อง   จบ  ปริญญาตรี  สาขา วิศวกรการไฟฟ้า  ทำงานเป็นวิศวกร  บริษัท เอกชน  และ กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต (สาขา แมคคานิค)   ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ประวัติการทำงาน    เมื่อวันที่  1 ธันวาคม  2518  บรรจุรับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ครูจัดวา 

                      อันดับ 2  ขั้น  1,080  บาท  ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอท่าอุเทน 

                      จังนครพนม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

                      เมื่อวันที่  16 สิงหาคม  2521  ได้รับคำสั่งย้ายดำรงตำแหน่ง ครู 2  ที่ ร.ร.บ้านนาบั่ว  ตำบลเรณู

                      อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

                      เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2525   ได้รับคำสั่งย้ายดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ 1  ที่ ร.ร.บ้านหนองงูเหลือม (คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

                                ตำบลหนองงูเหลือม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์      สปจ.ศรีสะเกษ

                      เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2528  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่     ร.ร.บ้านหนองงูเหลือม

                      เมื่อวันที่  19 มกราคม  2541  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน       โรงเรียนเดิม

                       เมื่อวันที่  1 มกราคม  2548 – 2553   ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา      โรงเรียนเดิม

                       เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2553- ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

                                 เมื่อวันที่  30 กันยานยน  2559    เกษียณอายุราชการ  

  สถานะความเป็นอยู่       เคยยากจนอย่างไร  ปัจจุบันก็ยังยากจนอยู่อย่างนั้น  แตกต่างแต่มีหนี้หลายสถาบันขึ้น

  คติในการทำงาน    “มุ่งมั่นทำงาน เป็นน๊อตกลไกเล็กๆตัวหนึ่งเพื่อให้งานสำเร็จหวังให้ปวงชนเป็นสุข     มีสำนึกในเรื่องสิทธิ หน้าที่พื้นฐานที่ถูกต้องและ                                   อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขตลอดอายุขัย ของแต่ละคนต่อสังคมที่แปรเปลี่ยน”

 งานอดิเรก              ถ่ายภาพ 

 ความใฝ่ฝันสูงสุดในชีวิต    อยากท่องเที่ยวและบันทึกภาพทุกสิ่งในพิภพไว้ให้ได้มากที่สุด

 

    

 

ป่วยเข้ารับการผ่าตัดและนอนพักรักษาตัว

ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 28  มกราคม -11 กุมภาพันธ์  2553

เพื่อนร่วมรุ่น ม.ศ.3 ศกว. ปี 2515

เยี่ยมไข้ให้กำลังใจ

เที่ยวกัมพูชา นครวัด-นครธม

4-6 กุมภาพันธ์  2554

 

ภาพครอบครัวเที่ยวเวียงจันทน์

14-17 พฤษภาคม 2554

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.