ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
เพื่อนร่วมรุ่น ว.ค.อ.ปก.ศ.18 ห้อง 2.8

ทำเนียบศิษย์เก่าวิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ป.กศ.รุ่นปี 2518  หมู่เรียนที่ 2.8

 พบปะสังสรรค์กัน ณ แซบซอย 9  อุบลราชธานี

10 ธันวาคม 2548

 

 

 

1.ชื่อ..นายประจิตต์    บุญสุข               ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการสถานศึกษา

      ชื่อคู่สมรส..ไม่ระบุ

ที่อยู่

       ที่ทำงาน  .โรงเรียนบ้านโพนเมือง (ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา)    อำเภอสำโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์.....................................โทรสาร...........................................

       บ้านพัก...383/3 ถนนพิชิตรังสรรค์ค์  อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี      โทรศัพท์..0-4525-5246  โทรสาร.......-มือถือ  08-9720-8053           e-mail :............................................................

 

    2.ชื่อ.นายประมวล      โพธิสาขา                 ตำแหน่ง. ครู คศ.2

 .ชื่อคู่สมรส.นางหนูพิณ  โพธิสาขา

ที่อยู่

       ที่ทำงาน..ร.ร.เมศบาลวารินวิชาชาติ   ถนนสถลมาร์ค ตำบลวารินฯ  อำเภอวารินฯ  จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4532-1362            โทรสาร      -..........

        บ้าน.394/1 ซอยสามัคคี  ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินฯ  จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์. -               โทรสาร. -             มือถือ 08-9629-5819   email :...............................................................

 

3.นายประวิทย์    บุรีพันธ์         ตำแหน่ง  ครู

ชื่อคู่สมรส  นางปลั่ง   บุรีพันธ์

ที่อยู่

       ที่ทำงาน   โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5  อำเภอวารินฯ    จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์  0-4532-1605   โทรสาร   -

        บ้าน  358  หมู่ 5  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินฯ จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4526-8260    โทรสาร   -     มือถือ  08-6263-6536   e-mail :………….

 

4.ชื่อ  นายประหยัด    มากนวล    คำแหน่ง ครู คศ.2

ชื่อคู่สมรส   นางดรุณี  มากนวล  (สมดี)  บุตรธิดา  ชาย 1 คน  หญิง  1 คน

ที่อยู่

    ที่ทำงาน  โรงเรียนประชาสามัคคี  หม่ 15  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160

โทรศัพท์ 0-4536-1405    โทรสาร      -

    บ้าน 86/1  หมู่ 7 ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  34160     โทรศัพท์  0-4536-1405   โทรสาร   -           มือถือ  08-1730-3095   e-mail :

 

5. ชื่อ นายประวิทย์   แสนทวีสุข     ตำแหน่ง ครู

ชื่อคู่สมรส นางกรรยา  แสนทวีสุข

 ทีอยู่

    ที่ทำงาน  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์    กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี       โทรศัพท์ 0-4520-2240    โทรสาร   -    บ้าน  89 หมู่ 1 ตำบลแก่งโดม   กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี          โทรศัพท์  0-4520-2066   โทรสาร     มือถือ 08-1072-7244     e-mail:

 

6. ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์   สัตย์ซื่อ    ตำแหน่ง ครู  คศ.2

ชื่อคู่สมรส  นางเพ็ญศรี  สัตย์ซื่อ

ที่อยู่

  ที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ  ตำบลกระจาย  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  35150    โทรศัพท์ 0-4579-5134  โทรสาร  -

   บ้าน   62 หมู่ 2 บ้านิคม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  35150    โทรศัพท์  -                   โทรสาร   -    มือถือ   08-7962-7241  e-mail:

 

 7. ชื่อ นายปราโมทย์  นาสารีย์      ตำแหน่ง  ครู

ชื่อคู่สมรส  นางอินสอน  นาสารีย์

ที่อยู่

    ที่ทำงาน โรงเรียนวิจิตราพิทยา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522-ปัจจุบัน)  อำเภอวารินฯ  จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์  -      โทรสาร  -

    บ้าน  ไม่ระบุ

โทรศัพท์   -       โทรสาร   -    มือถือ  08-4962-8727    E-mail:

 

8. ชื่อ นายประสม  บุญป้อง    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อคู่สมรส  นางสุนันทา   บุญป้อง (โกพลรัตน์)     บุตรชาย  2 คน

ที่อยู่

   ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  หมู่ 2  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 33110          โทรศัพท์ 0-4560-5315    โทรสาร  0-4560-5315

    บ้าน  30/1 บ้านหนองงูเหลือมกลาง  หมู่ 11  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ 0-4560-5275     โทรสาร  0-4560-5275   มือถือ  08-1593-9651 

E-mail:  tidkamgerm@yahoo.com และ prsom_b@thairath.co.th

website:www.p-esan.com

 

9. ชื่อ  นายประสิทธิ์  มานะพิมพ์     ตำแหน่ง ครู

ชื่อคู่สมรส  นางอุษรินทร์  มานะพิมพ์

ที่อยู่

   ที่ทำงาน โรงเรียนอำนาจเจริญ  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ   โทรศัพท์ 0-4551-1959

     โทรสาร  0-4551-1959

   บ้าน  290/1 หมู่ 8 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์  -         โทรสาร     -              มือถือ  08-9583-5917   E-mail:

 

10. ชื่อ นางมาลัย    ฝ่ายคำตา  (ศิลาโคตร)           ตำแหน่ง ครู

ชื่อคู่สมรส ไม่ระบุ

ที่อยู่

   ที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านป่าโมง  ตำบลป่าโมง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี     โทรศัพท์  -          โทรสาร   -

   บ้าน 47/2 ถนนเทศบาล 15 ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์   -           โทรสาร    -        มือถือ  08-6865-8176    e-mail :

 11. ชื่อ นายปรีชา   ฝ่ายคำตา           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อคู่สมรส   ไม่ระบุ

ที่อยู่

   ที่ทำงาน  โรงเรียนชุมชนบ้านาโพธิ์  อำเภอ.บุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี      โทรศัพท์    -          โทรสาร    -

   บ้าน  บ้านาโพธิ์  อำเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์       -           โทรสาร    -    มือถือ  08-5028-6815    e-mail:

 

12. ชื่อนางมารศรี    พันชาติ (ศรีคำภา)         ตำแหน่ง ครู คศ.2

ชื่อคู่สมรส         ไม่ระบุ

ที่อยู่

    ที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านนาส่วง   ตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์   -    โทรสาร   - (ไม่ได้มาร่วมงานแต่ได้รับข้อมูลจากมาลัย ฝ่ายคำตา)

    บ้าน 10 ซอยชยางกูร 6  ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000

โทรศัพท์ 0-4531-3574      โทรสาร    -    มือถือ   08-7253-2077  e-mail:

 

13. ชื่อ นางไพบูลย์   เติมทรัพย์ (สอนคำ)      ตำแหน่ง ครู ไม่ได้มาร่วมงานประสม บุญป้อง ข้อมูลทางโทรศัพท์)

ชื่อคู่สมรส   นายธำรงค์    เติมทรัพย์    ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.    มือถือ 08-1790-0678

ที่อยู่

    ที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านพระเสาร์   ตำบลพระเสาร์  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130

โทรศัพท์  0-4573-8358         โทรสาร    -

    บ้าน 28  หมู่ 1 บ้านพระเสาร์ ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร 35130

โทรศัพท์    -                    โทรสาร    -      มือถือ  08-6252-1533

 

14. ชื่อ นายไพบูลย์    สุรวิทย์           ตำแหน่ง   ครู   (ไม่ได้ไปร่วมงานข้อมูลได้จากประสม บุญป้อง)

ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

     ที่ทำงาน

     บ้าน    173 บ้านศีรษะแรด   หมู่ 3 ตำบลมะเฟือง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์  0-4465-5177          โทรสาร   -         มือถือ  08-7962-1547 

 

 

 15. ชื่อ นายผดุงสิน  ศรีสมุทร           ตำแหน่ง     (ไม่ได้มาร่วมงานข้อมูลจากประสม  บุญป้อง)

ชื่อคู่สมรส -

 ที่อยู่

     ที่ทำงาน  โรงเรียนโจดนาห่อมเดื่อ   ตำบลคลีกลิ้ง   กิ่งอำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 33160

              โทรศัพท์  -            โทรสาร   -

     บ้าน     237 บ้านโจดนาห่อม  ตำบลคลีกลิ้ง   กิ่งอำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 33160

               โทรศัพท์  -             โทรสาร  -       มือถือ 08-7253-9585

 

16. ชื่อนายประสิทธิ์   สลักคำ          ตำแหน่ง    (ไม่ได้มาร่วมงานข้อมูลจากประสม  บุญป้อง)

ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

        ที่ทำงาน  งานบริหารบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท์                                   โทรสาร................................................

         บ้าน 219/6 ถนนมารี-หนองแคน  ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท์  0-4561-4148      โทรสาร    -        มือถือ  08-9622-3602     e-mail:

 

17. ชื่อ นางสาวบุญเรียน(ตุ๋ย)   สีหะวงศ์ ( นางศรัญญา  แก้วคำ)     ตำแหน่ง  ครู  (ไม่ได้มาร่วมงานข้อมูลจาประสม บุญป้อง สอบถามทางโทรศัพท์)

ชื่อคู่สมรส  

ที่อยู่

     ที่ทำงาน   โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย   ตำบลยางชุมน้อย  อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท์  0-45687057   โทรสาร  -

     บ้าน 313  หมู่ 1  ตำบลยางชุมน้อย  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ 33190

โทรศัพท์  0-4568-7027        โทรสาร   -   มือถือ 08-0480 -3899  e-mail : -

 

18. ชื่อ นายประศาสตร์  โชติพันธ์            ตำแหน่ง(ไม่ได้ไปรวมงานประสม บุญป้อง ติดต่อทางโทรศัพท์)

ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

     ที่ทำงาน  โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม    อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ   370000

โทรศัพท์  0-4527-2337           โทรสาร    -            

     บ้าน   112 หมู่ 8 บ้านไร่ขี    ตำบลไร่ขี    อำเภอลืออำนาจ   จังหวัดอำนาจเจริญ   370000

โทรศัพท์          -              โทรสาร  -             มือถือ   08-9768-4587   -e-mail :

 19. ชื่อ นายผ่าน     สาสังข์                ตำแหน่ง  (ไม่ได้ไปร่วมงานประสม บุญป้อง ติดต่อทางโทรศัพท์)

ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

       ที่ทำงาน  สำนักงานเขตพื้นที่ศรีสะเกษ เขต 2  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

โทรศัพท์  0-4569-1335  ต่อ 20. 

       บ้าน   66  หมู่ที่ 11 ตำบลบัวหุ่ง   อำเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ  33160

โทรศัพท์                                         โทรสาร       -            มือถือ  08-12659730 –e-mail :

 

20. ชื่อ นายปะยูร     พยุงวงษ์               ตำแหน่ง  นักการภารโรง (ไม่ได้ไปร่วมงานประสม บุญป้อง ติดต่อทางโทรศัพท์)

ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

       ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านศรีสว่าง   ตำบลหนองไฮ  อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์  -                โทรสาร -

       บ้าน  บ้านพักที่โรงเรียนบ้านศรีสว่าง ตำบลหนองไฮ    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี  41000

โทรศัพท์   - มือถือ  0-5854-8657 และ 08-9942-4485  –e-mail

 

21. ชื่อ นายประยูร   จันทร์ทอง          ตำแหน่ง ครู         (สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์)

ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

        ที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านาหว้า      ตำบล             อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี   34110

        โทรศัพท์   -          โทรสาร     -

        บ้าน  20/16  ถนนเทศบาล 2     ตำบลพิบูลมังสาหาร   อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110

        โทรศัพท์    -                มือถือ  08-1879-5117 ( ภรรยา)

 

22. ชื่อ  นายผดุงไท     ย่อมมี            ตำแหน่ง ครู         (ประสม บุญป้องสอบถามทางโทรศัพท์)

ชื่อคู่สมรส 

ที่อยู่

        ที่ทำงาน  โรงเรียน                       ตำบล                              อำเภอ

                    จังหวัดบุรีรัมย์   โทรศัพท์                          โทรสาร.........................................

        บ้าน   62 หมู่ 9   ตำบลปะคำ      อำเภอ ปะคำ   จังหวัดบุรีรัมย์     31220

                  โทรศัพท์ 0-4464-6221        โทรสาร           มือถือ  08-7328-0225 

 23. ชื่อ  นางพยอม  แนวจำปา (สำลีใย)                ตำแหน่ง  ครู         (สอบถามทางโทรศัพท์)

ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

      ที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก  ตำบลหนองไขนก  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

      บ้าน 101 บ้านคำเจริญ หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34000

            โทรศัพท์ 0-4552-0043         โทรสาร                 มือถือ 08-1789-8710

 

24. ชื่อ นางพูนสุข    บรรหารบุตร (อุตมะ)             ตำแหน่ง ครู          (สอบถามทางโทรศัพท์)

ชื่อคู่สมรส 

ที่อยู่

       ที่ทำงาน โรงเรียนเลิงนกทา      ตำบล           อำเภอเลิงนกทา     จังหวัดยโสธร

        โทรศัพท์                     โทรสาร

        บ้าน   118 บ้านกุดโจด ตำบลสวาสดิ์  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 

                 โทรศัพท์ 0-4573-4200     โทรสาร       -         e-mail:

 25. ชื่อ นายประชัน  ธรรมรส                   ตำแหน่ง ครู

ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

     ที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง   ตำบลเหล่ากวาง    อำเภอโนนคูณ     จังหวัดศรีสะเกษ

     โทรศัพท์                          โทรสาร

     บ้าน           ตำบล                 อำเภอ                   จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์

       โทรศัพท์                โทสาร                   มือถือ  08-9947-8846

 

26. ชื่อ นางมุกดา     วงศ์ไพเสริฐ       ตำแหน่ง  ครู  (ประสม สอบถามทางโทรศัพท์)

     ชื่อคู่สมรส

     ที่อยู่

            ที่ทำงาน  โรงเรียนหกสิบพรรษา  ตำบลบก  กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก  จ.อุบลราชธานี

             โทรศัพท์               โทรสาร          

             บ้าน   122 บ้าน้อยเจริญ   หมู่ 9  ตำบลธาตุ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี        

             โทรศัพท์             โทรสาร                                   มือถือ 08-6250-7191

 27. ชื่อ นางนงลักษณ์  ศิริชัย (มัคคสมัน)    ตำแหน่ง ครู

     ชื่อคู่สมรส                                ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.กู่จานวิทยาคม อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 35110

     บุตรสาว 1 คน   บุตรชาย 1 คน

ที่อยู่   ที่ทำงาน  โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม   อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35130

        โทรศัพท์                       โทรสาร

        บ้าน  231ถนนเรืองแสงกรรฐ์   หมู่ 4  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอ มหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร

         โทรศัพท์ 0-4579-9062     โทรสาร                       มือถือ  08-1593-5523

         e.mail:  nonglak2500@chaiyo.com

 

28.ชื่อ นายประมวล    อุ่นพิกุล        ตำแหน่ง ครู คศ.2

    ชื่อคู่สมรส             

     ที่อยู่

       ที่ทำงาน โรงเรียนนารีนุกูล      อำเภอเมืองฯ   จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์  340000

        โทรศัพท์                    โทรสาร................

        บ้าน                 ตำบล                        อำเภอ.............................จังหวัดอุบลราชธานี

        โทรศัพท์                        โทรสาร                     มือถือ 08-9719--2140

29.ชื่อนายประพัฒน์   ดอกไม้           ตำแหน่ง

    ชื่อค่สมรส

    ที่อยู่

       ที่ทำงาน  โรงเรียนกันทรารมย์          อำเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ 33130

                  โทรศัพท์                           โทรสาร

        บ้าน                        ตำบล                   อำเภอ             จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33000

                  โทรศัพท์                            โทรสาร                           มือถือ 08-9173-2120

                  e-mail :

 

30.ชื่อนายประพันธ์    สุรำไพ              ตำแหน่ง

    ชื่อคู่สมรส

 ที่อยู่

       ที่ทำงาน

       บ้าน               ตำบล             อำเภอ                    จังหวัด      รหัสไปรษณีย์

             โทรศัพท์                   โทรสาร                    มือถือ 08-1999-9859

 

 31.ชื่อ นางเพลินพิศ   พานคำ (คำควร)                   ตำแหน่ง ครู  (ประสม สอบถามทางโทรศัพท์)

    ชื่อคู่สมรส

     ที่อยู่

        ที่ทำงาน  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม   ตำบลเขื่องใน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์

                   โทรศัพท์ 0-4520-3476 ,0-4539-1105                  โทรสาร

        บ้าน    26 บ้านแสนสำราญ  ตำบลโนนรัง  อำเภอเขื่องใน    จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์

                 โทรศัพท์                 โทรสาร                      มือถือ 08-1790-2631

                  e-mail:

 

32. ชื่อ นางนงลักษณ์   มงคลศรีวิทยา (สายหงษ์)        ตำแหน่ง ครู   (ประสม สอบถามทางโทรศัพท์)

     ชื่อคู่สมรส   ด.ต.ประหยัด  มงคลศรีวิทยา

     ที่อยู่ 

        ที่ทำงาน   โรงเรียนบ้านโนนสูง   ตำบลสิ    อำเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์

                    โทรศัพท์                   โทรสาร

        บ้าน       17/10 หมู่ 6   ตำบลสิ   อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์

                    โทรศัพท์  0-4563-7230    โทรสาร                 มือถือ 08-6244-7203

                    e-mail:

 

33.. ชื่อนางเพ็ญประภา  ทรงกลด    ตำแหน่ง  ครู           (ภาคนอกเวลาแต่มาเรียนร่วมกับหมู่เรียนของเรา)

     ชื่อคู่สมรส    ไม่ระบุ

  ที่อยู่

         ที่ทำงาน โรงเรียนพะแนงวิทยา    ตำบลจาน     อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

          โทรศัพท์                          โทรสาร                    

          บ้าน 29 ถนนสรรพสิทธิ์ 4   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34000

          โทรศัพท์  0-4524550           โทรสาร                 มือถือ  08-9201-3102

 

34.ชื่อ ไพบูลย์  หาวงษ์      ตำแหน่ง ครู        (สอบถามทางโทรศัพท์  ติดต่อเข้ามาหา)

   ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่

      ที่ทำงาน

 

     บ้าน 1 หมู่ 17 บ้านโนนยาง    ตำบลกำแมด  อำเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร     รหัสไปรษณีย์

           โทรศัพท์                        โทรสาร                   มือถือ 08-1697-5460

 

35.ชื่อ  นางพูลทรัพย์   คัมภ์ทวี (จิตรนำทรัพย์)

    ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่  ที่ทำงาน

        บ้าน  80/20 หมู่ 6 ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11000

               โทรศัพท์  0-2526-5582    โทรสาร   0-2526-5582  มือถือ  08-1837-2132

 

36. ชื่อนายไพฑูรย์    บุญลักษณ์               ตำแหน่ง  ครู

     ชื่อคู่สมรส

ที่อยู่   ที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์   ตำบลกุดเชียงหมี      อำเภอเลิงนกทา    จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120

        โทรศัพท์                    โทรสาร                    

        บ้าน   158  หมู่ 3  บ้านสวาสดิ์    ตำบลกุดเชียงหมี   อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35120

                 โทรศัพท์  0-4573-4278              โทรสาร           มือถือ 08-1977-1701   e-mail:

37.ชื่อนางไพรวัลย์   (สิงห์คำ)  อุทุม      ตำแหน่ง   ครู

      ที่อยู่  9/1 ถนนพลพัฒนา   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์

                โทรศัพท์          โทรสาร                         มือถือ 08-9283-2112

       ที่ทำงาน   โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด   ตำบลนางรอง   อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

                        โทรศัพท์ 044-632009

 

 

 

          ถึงเพื่อนร่วมรุ่น ป.กศ. รุ่น ปี 2518  หมู่เรียน 2.8   ที่คิดถึงทุกท่าน

                   หลังจากที่พวกเราชาวเทา ชมพู  หมู่เรียนที่ 2.8 ได้ศึกษาเล่าเรียนจบได้แยกย้ายกันกลับถิ่นภูมิลำเนาของตนเองและได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับจากสถาบันไปใช้ในการสมัครงานเพื่อความก้าวหน้าของตน และก็มีเพื่อนบางส่วนได้มีโอกาสกลับมาเรียนต่อยังสถาบันเดิมในหลักสูตรระดับที่สูงขึ้น (ป.กศ.สูง)  ส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็ได้สมัครสอบบรรจุเข้าทำงานในทุกหนทุกแห่งในพื้นที่ของประเทศ  บางคนก็ดำเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่นประสบผลสำเร็จในชีวิตร่ำรวย มีหลักฐานมั่นคง แต่ก็มีบางส่วนที่พยามประคองตนเพื่อยังชีพซึ่งนั้นก็เป็นไปตามวิถีทางของใครของมันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยังระลึกนึกถีงอยู่เสมอก็คือ อดีตแห่งความหลังครั้งเราเรียนร่วมกันมันมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุข พวกเราบางคนท้อถอยในการเรียนหรือประสบปัญหาด้านการเรียนก็มีเพื่อนปลอบให้กำลังใจ ช่วยเหลือเจือจุนกัน เอื้อเฟื้อกันมาโดยตลอด บางครั้งประสบปัญหาพวกเราเคยร่วมกันแก้ไข จนคณาจารย์ต้องตราหน้าพวกเราว่าไม่อยากยุ่งกับห้อง 2.8 นั้นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนยังจดจำ

               นับตั้งแต่วันนั้นจวบจนถึงวันนี้พวกเราผองเพื่อนได้จากกันไปนานเป็นเวลา 30 ปี  9 เดือน เศษๆและทุกคนก็มีวัยที่ค่อนคนเข้าไปแล้ว ได้ทำการพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาสังคมด้วยสติปัญญาของของแต่ละคนไปมากแล้วและก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องดิ้นรนเหมือนครั้งที่พวกเรากำลังก่อร่างสร้างตัวกัน  ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันบ้างเพื่อรำลึกถึงอดีตหรือบอกผองเพื่อนให้ได้รับรู้แนวทางการต่อสู้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน  เพื่อนคนใดประสบผลสำเร็จเพื่อนๆจะได้ร่วมแสดงความภาคภูมิใจด้วย.

              ผมนายประสม  บุญป้อง  ได้พบกับเพื่อนๆหลายคนก็ได้บอกให้ผมเสาะหาที่อยู่ของเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งเรียนห้องเดียวกันแล้วนัดหมายพบปะพูดคุยกัน ผมก็น้อมรับด้วยความยินดียิ่งแล้วก็ได้พยายามเสาะหาทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการสอบถามจากเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้พบเห็นกัน ครั้งแรกๆที่สุดผมได้พบกับไพบูลย์  สอนคำ (เติมทรัพย์) ครั้งมาอบรมการวิจัยในชั้นเรียนที่โรงแรมเนวาด้า ผมก็ขอที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ ก็ได้รับคำบอกเช่นเดียวกับเพื่อนหลายคนว่าคิดถึงเพื่อนอยากมีโอกาสพบปะกัน ต่อมาได้พบกับประวิทย์  บุรีพันธ์ ต่างคนต่างก็ดีใจ ประวิทย์ได้ชวนผมไปกินลาบที่ร้านตั้งฮั้วลัคหรืออะไรนี่

แหละที่ อำเภอวารินชำราบแล้วก็ชวนไปบ้านพร้อมกับนำส่งให้ขึ้นรถกลับบ้านและบอกข่าวว่าได้พบกับ ประสิทธิ์ ไกยราช และผมก็ได้มีโอกาสพบประสิทธิ ไกยราช ครั้งเดินทางไปดูงานที่ สปอ.ค้อวัง  จังหวัดยโสธร ก็ได้พูดคุยกันบ้างเพราะประสิทธิ์ เป็นคนที่ประหยัดคำพูดมีแต่ผมพยายามพูดอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกัน

           ต่อมาอีกงานวันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผมได้นำคณะครู นักเรียนไปชมงานและก็โชคดีได้พบประหยัด มากนวลเข้าโดยบังเอิญ  ประหยัดเลี้ยงน้ำขวดผมแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกันขอหมายเลขโทรศัพท์ตั้งแต่นั้นมาก็ได้

โทรศัพท์พูดคุยกันมาเรื่อยพร้อมกับได้พูดคุยกับประวิทย์ บุรีพันธ์ จนได้ที่อยู่ของประมวล โพธิสาขา และประมวลก็บอกว่าพบกับประจิต บุญสุข และประวิทย์  แสนทวีสุข ผมค้นหาหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนประวิทย์  แสนทวีสุขแล้วก็โทรหา

         พอผมได้ติดต่อกับประหยัดคุยกันทางโทรศัพท์จนได้ทราบข่าวว่าคุณแม่ของประหยัด ป่วยผมก็เลยบอกกับประหยัดว่าหากคุณแม่เป็นอะไรบอกให้ทราบด้วย และได้รับการบอกเล่าจากประหยัดว่าคุณเสียชีวิต ผมก็โทรศัพท์หา ประมวล โพธิสาขา ให้นำพวงหรีดไปวางเคารพศพในนามรุ่นของพวกเรา ประมวล โพธิสาขา ก็ดำเนินการ พร้อมกับนัดหมายกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมด้วย ได้นัดหมายเพื่อน อาทิ ปราโมทย์ นาสารีย์  ประมวล อุ่นพิกุล  ประวิทย์  บุรีพันธ์  ประสิทธิ์ สลักคำ ประมวล โพธิสาขา ประพัฒน์  ดอกไม้ และผ่าน  สาสังข์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ในขณะนั้น  ปรากฏว่าเพื่อนบางคนติดธุระไม่ได้ไปร่วมสวดพระอภิธรรมให้คุณแม่ก็มีผมและประมวล โพธิสาขา ส่วนประวิทย์ บุรีพันธ์ไปงานแต่ไปได้เข้าไปสมทบ

วันฌาปนกิจศพคุณแม่ของประหยัดมากนวล ได้พบกับประสิทธิ์  สลักคำ และปราโมทย์  นาสารีย์ ผมได้แจ้งข่าวการนัดหมายพบปะสังสรรค์กันทั้งสองคนยอมรับหลักการ

         ผม ประมวล โพธิสาขา ประวิทย์ บุรีพันธ์ และประหยัด มากนวล ได้ปรึกษากันว่า จะรวมเพื่อนมาพบปะสังสรรค์กัน โดยประหยัดเคยพูดกับผมแล้วครั้งหนึ่งว่าควรจะให้เพื่อนๆมาร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันโดยชวนแม่บ้านพ่อบ้านมาด้วยเผื่อจะได้รู้จักกันและสนิทสนมกันทั้งครอบครัว เพื่อสะดวกในการไปมาของเพื่อนๆซึ่งประหยัด มากนวล เป็นผู้เสนอแนวคิด การวางแผนจึงเกิดขึ้นโดยมอบหมายให้ผมดำเนินการหาวันเวลา ผมก็เลยกำหนดเอาวันที่ 10 ธันวาคม 2548 ซึ่งปรึกษาวางแผนร่วมกับประมวล โพธิสาขา ประวิทย์  บุรีพันธ์ และประหยัด มากนวล  ได้จองห้องอาหารสถานที่ แล้วก็ติดต่อประสานเพื่อนที่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้น

      จนถึงวันที่ 8หรือ 9 ธันวาคม 2548 ผมก็โทรศัพท์หาเพื่อนๆ ประหยัดบอกว่าได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีก 2 คน คือ มาลัย ศิลาโคตร กับปรีชา  ฝ่ายคำตา และได้ประสานชักชวนไว้แล้วรับปากว่าจะมาร่วม ส่วนตัวผมพยายามค้นหาเพื่อนทางอินเตอร์เนตพิมพ์ชื่อสกุล พิมพ์สกุลค้นหาพร้อมโทรศัพท์สอบถามหาเพื่อนตามที่ได้หมายเลขกับบุคคลที่มีนามสกุลเหมือนกับเพื่อนแต่ละคน เห็นชื่อ ประสิทธิ์ มานะพิมพ์ ว่าอยู่โรงเรียนอำนาจเจริญ ผมก็เลยโทรเข้าสอบถามและได้พบพร้อมทราบข่าวว่าหัวหน้า

ประศาสตร์ โชติพันธ์ อยู่โรงเรียนลืออำนาจก็เลยโทรเข้าไปสอบถามจนได้หมายเลขโทรศัพท์ได้คุยติดต่อ แล้วก็ได้ทราบข่าวจากประมวล โพธิสาขา ว่า ประวิทย์ แสนทวีสุข อยู่โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ผมก็เลยโทรศัพท์เข้าไปสอบถามพร้อมกับพูดคุยด้วยก็นัดหมายกันมาร่วมงาน

         พงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อ ผมโทร.ไปหาผู้ที่มีนามสกุลเหมือนกับพงษ์ศักดิ์ สอบถามบอกว่ารู้จัก รู้สึกดีใจแต่ต้องติดต่อกับอีกคนหนึ่งจึงจะรู้จักเบอร์โทรศัพท์ พอโทร.ไปสอบถามกลับบอกว่าไม่รู้จักทำให้ความหวังดับวูบไปนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่ละความพยายาม โทรไปเบอร์ใหมได้คำตอบว่ารู้จักสอนที่โรงเรียนบ้านเชียงเครือ จึงหันเข้าพึ่ง 1133 ได้รับคำตอบว่าโรงเรียนชื่อนี้ไม่มี  มีแต่โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ ผมก็เลยบอกว่าผมขอเบอร์ด้วย ได้รับเบอร์โทรศัพท์ผมก็เสี่ยงโทรศัพท์เข้าไปสอบถาม

 ปรากฏว่า ได้รับคำตอบว่า ท่านกำลังเดินลงไปข้างล่าง รู้สึกดีใจมาก บอกว่าขอเรียนสายด้วยอีก 10นาทีจะโทรหาใหม่  จึงได้โทรหาและได้พูดคุยด้วยพร้อมแจ้งนัดหมาย

         วันที่ 10 ธันวาคม 2548 ผมเดินทางไปที่จุดนัดหมาย ที่ร้านอาหารแซบซอย 9 อุบลราชธานี ไปรอเพื่อนๆสอบถามการสั่งจองห้อง ผมคิดว่าหากเพื่อนมากันครบจะไม่มีที่นั่งเพราะเพื่อนๆที่ติดต่อได้ในขณะนั้น 20 คน มากันคนละ 2 คนก็จะเป็น

40 คน จึงได้บอกทางร้านว่าเกรงจะไม่มีที่นั่งพอ ทางร้านก็เปลี่ยนห้องให้ใหม่

        เพื่อทยอยเข้า ประมวล โพธิสาขา  ประจิตต์ บุญสุข  ประวิทย์ บุรีพันธ์  ประวิทย์ แสนทวีสุข พงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อ 

ประสิทิ์ มานะพิมพ์ ประหยัด  มากนวล  ปราโมทย์ นาสารีย์  มาลัย ฝ่ายคำตา  และเพื่อนๆโทรศัพท์เรียกเอา ปรีชา ฝ่ายคำตามาสมทบเป็นคนสุดท้ายรวมได้ 11 คน  เพื่อนๆจี้ให้ผมโทรหาหัวหน้าประศาสตร์  โชติพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่พวกเราทุกคนให้ความ

เคารพนับถือท่าน ในฐานะที่เป็นผู้นำในรุ่น ซึ่งหน้านั้นผมโทรศัพท์ทราบว่าท่านอยู่ในช่วงเดินทาง แต่ก็ได้รับคำตอบว่า ติดธุระโรงเรียนเตรียมการประเมินโรงเรียนในฝัน ผมแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบ

      บรรยากาศของงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานตามประสาได้พบเพื่อนเก่า ห่างหายจากกันไปหลายปีต่างถามสารทุกข์สุกดิบกันเสียงดังสนั่น เรื่องดนตรีไม่เกี่ยวขอคุยกันก็เพียงพอแล้วในขณะนี้ ต่างคนต่างก็ได้ผลัดกันเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เหตุการณ์ในชีวิตหลังจากออกจากรั้วสถาบันไป เพื่อนๆทุกคนดีใจและประทับใจชื่นชมกับคนเก่งประจำรุ่นซึ่งจบระดับมหาบัณฑิต สาขา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้เกรด 4 และวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี นับว่าเป็นคนแรกที่ทำคะแนนได้ดีและเป็นเกียรติประวัติซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพวกเรา คือ ปราโมทย์  นาสารีย์ และได้ทราบข่าวการสูญเสียเพื่อนร่วมรุ่นไป 2 ราย คือ ประวิทย์ เกษมสุข และไพฑูรย์  จันทร์พิทักษ์  ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

           ครับนั้นก็คือ เหตุการณ์ที่ผ่านมาและต่อไปเพื่อนๆก็อยากจะพบกันบ่อยๆแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ครบห้องของพวกเรา  ซึ่งเพื่อนๆก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ประสาน  ดังนั้นจึงอยากฝากถึงเพื่อนๆหากท่านได้รู้ข่าวของเพื่อนร่วมรุ่นในห้องเรียนเราหรือเป็นญาติของเพื่อนร่วมรุ่นในห้องของพวกเราหรือคนที่รู้จักเพื่อนของเรา

กรุณา อนุเคราะห์แจ้งชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้มายังผม ประสม  บุญป้อง  ที่อยู่ 30/1 บ้านหนองงูเหลือมกลาง หมู่ที่ 11  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ 33110   โทรศัพท์0-4560-5275

โทรสาร  0-4560-5275  มือถือ 0-1593-9651 หรือ E-mail address : tidkamgerm@yahoo.com

จะเป็นพระคุณยิ่งครับ

            หลังจากที่พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมกันพบปะสังสรรค์ต่างคนต่างก็พยายามติดตามหาเพื่อนของเรา ประหยัด มากนวล บอกว่ามี เฟรนสด์ชิป ที่เพื่อนๆเขียนให้ไว้ อยากให้ส่งจดหมายไปตามที่อยู่เดิม ผมขอให้ประหยัด มากนวล คัดลอกาให้แล้วก็ได้ส่งจดหมายไปตามที่นั้น ก็มีจดหมายตีกลับ  คือ  มุกดา วงศ์ไพเสริฐ  ไพรวรรณ สิงห์คำ  ประไพ  ปรางค์สุข  พูลทรัพย์ คัมภ์ทวี  นอกนั้นไม่เห็นตีกลับมา  พะยอม สำลีใย  ค้นหมายเลขทางอินเตอร์เนตโทร.เข้าไปสอบถามที่บ้านขอหมายเลขมือถือโทรไปติดต่อ ได้รับทราบจากไพบูลย์ เติมทรัพย์ (สอนคำ) ว่า พูนสุข  อุตมะ เปลี่ยนนามสกุล เป็นบรรหารบุตร ผมจึงค้นเบอร์ไทรศัพท์ เห็นชื่อตามหมายเลขโทรศัพท์แต่พอโทรเข้าไปบอกว่าไม่ใช่ให้หมายเลขใหม่ผมโทรเข้าไปได้รับคำตอบว่าไปดโรงเรียน ผมจึงค้นหาชื่อโรงเรียนและหมายเลขโทรศัพท์จึงได้โทรเข้าไปสอบถามตอนแรกได้เบอร์มือถือแต่โทรไปไม่มีเสียงตอบอะไรเลย จึงตัดสินใจโทรเข้าโรงเรียนอีกครั้งขอเรียนสายด้วย จึงได้พูดคุยแจ้งข่าวคราวกันและบอกว่าจะติดต่อกับไพฑูรย์ บุญลักษณ์ให้เพราะมีนักเรียนมาเรียน

             วันหนึ่งผมเปิดอินเตอร์เนต เห็นหัวข้อว่า  ส่งข่าว นงลักษณ์ ศิริชัย  ส่งข่าวถึงเพื่อน หมู่เรียน 2.8-2518  ผมรีบคลิ๊กเข้าไปดูทันที จึงได้ทราบชื่อที่อยู่ของ นงลักษณ์  มัคคสมัน  ผมได้ โพสต์ตอบกลับไป  ต่อมาอีกเป็นวันที่ 9 กุมภพันธ์ 2549 ช่วงเช้าผมได้โทรไปหา นงลักษณ์ มัคคสมัน เพื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เพราะไม่ทราบที่อยู่บ้าน ถามว่าเพื่อนว่างหรือไม่ ได้รับคำตอบว่า กำลังควบคุมแถวนักเรียนและบอกว่าเดี๋ยวจะส่งทางอีเมล์ไปให้  ผมได้ส่งรายชื่อเพื่อนๆที่ได้มาใหม่เพิ่มเติมให้จากเอกสารที่ได้รับ

             วันต่อมาอีกได้รับข่าวทางอินเตอร์เนตอีกครั้งว่า นงลักษณ์ ศิริชัย ส่งภาพครอบครัวศิริชัย  ผมคลิ๊กเข้าไปดูได้รับข่าวพร้อมภาพครอบครัวของนงลักษณ์ ผมดีใจมากได้บันทึกลงเครื่องเอาไว้ พร้อมกับได้รับการ์ดวันวาเลนไทน์ด้วย  จึงแจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบ ได้ทราบข่าวจากมาลัย ศิลาโคตร ว่า นงลักษณ์  สายหงษ์  แต่งงานสามีเป็นตำรวจอยู่ที่ สภ.อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะ

เกษ เคยฝากจดหมายไปหาครั้งหนึ่ง ผมตัดสินใจโทรศัพท์ถามเบอร์โทรศัพท์จากนายตำรวจที่ สภ.อ.เบญจลักษ์ ถามหมายเลขของโทรศัพท์ สภ.อ.ขุนหาญ เมื่อได้รับทราบก็โทร.เข้าไปถามว่า มีคนชื่อนงลักษณ์ สายหงส์ที่เป็นภรรยาของตำรวจที่นี่หรือไม่ ตอนแรกก็ดูเหมือนจะสิ้นหวังเพราะเจ้หน้าที่สื่อสารตอบว่าไม่รู้จัก ข้อมูลแค่นี้ไม่เพียงพอขอให้หาข้อมูลเพิ่มเติมค่อยถามเข้ามาใหม่  ผมก็พยายามขอความอนุเคราะห์ท่านให้ตรวจสอบ ท่านก็ให้ความอนุเคราะห์สอบถามให้ ปรากฏว่ามีคนรู้จักว่า เป็นภรรยาของ นายดาบตำรวจ ประหยัด  มงคลศรีวิทยา  ผมก็เลยขอหมายเลขโทรศัพท์ของ นายดาบตำรวจประหยัด โทรเข้าไปหาสอบถามว่าท่านเป็นสามีของอาจารย์นางลักษณ์  สายหงษ์ ใช่ไหมครับ ดีใจมากท่านตอบว่า ใช่ ผมจึงแนะนำตัวว่าเป็นเพื่อน

ร่วมรุ่นตั้งเรียนในชั้น ป.กศ.ต้นและขอเบอร์โทรศัพท์ จึงโทร.ไปหา ได้รับคำตอบว่า เอกสารที่ส่งให้ได้รับแล้ว ว่าจะโทรหาผมอยู่ ได้สอบถมที่อยู่ ถามข่าวคราวกัน นงลักษณ์ ฝากความคิดถึงเพื่อนๆทุกคนมากับผมและได้โทร.บอกมาลัยให้ทราบ และได้โทรหา เพลินพิศ  คำควร (พานคำ) ซึ่งได้มาจากมาลัย

             วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549  เวลาประมาณ  17.35 น. เสียงโทรศัพท์ผมดังขึ้นผมรับสาย ได้ยินเสียงตามสายว่า ผมไพบูลย์ ผมอึ้งนิดหนึ่งเพราะเสียงไม่คุ้น ตอนแรกคิดว่าไพบูลย์  สุรวิทย์  แต่ทำไมเสียงไม่คุ้นเพราะเคยโทร.หาแล้ว จึงถามไปว่า ไพบูลย์  ไหน ก็ได้รับคำตอบมาว่า ไพบูลย์ หาวงษ์ ผมดีใจมากได้ถามข่าวกัน ถึงเรื่อที่อยู่ ความเป็นอยู่ได้รับคำตอบว่าไม่ค่อยสบาย ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ แพทย์นัดให้ไปตรวจที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 นี้ผมจึงได้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของ ไพบูลย์ให้เพื่อนๆทราบพร้อมแจ้งข่าวการเจ็บป่วยให้เพื่อนได้ทราบ

              วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 16.30 น. ได้รับโทรศัพท์จาก ไพบูลย์ สอนคำ ว่าตามที่ได้บอกว่าจะขอเบอร์โทรศัพท์ของ พูลทรัพย์  คัมภ์ทวี ให้  ผมได้ส่ง E-mail ไปหานงลักษณ์ มัคคสมัน ว่าให้ติดต่อกับ ไพบูลย์ สอนคำ สอบถามเรื่องที่อยู่ของพูลทรัพย์ คัมภ์ทวี  ไพบูลย์บอกว่าได้ติดต่อกับนงลักษณ์มัคคสมันและเบอร์โทรศัพท์ของ พูลทรัพย์ แล้วแจ้งให้ผมทราบ ผมจึงโทรเข้าไปหาพูลทรัพย์ถามข่าวความเป็นอยู่กัน และได้ทราบว่าได้พบกันกับมุกดา วงศ์ไพเสริฐ ครั้งเดินทางมาอุบลราชธานี ผมดีใจที่ได้ปฏิบัติภารกิที่เพื่อนมอบให้ได้พบเพื่อนร่วมรุ่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน.

              วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549  เวลา 07.50 น. ผมได้โทรศัพท์หา ไพบูลย์ หาวงษ์ ซึ่งไปนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ได้รับคำตอบว่า แพทย์ดำเนินการรักษาทำบอลลูนให้แล้ว รอคนจะมารับขอแพทย์นอนนอนต่อจะออกจากโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้ ( 25 กุมภาพันธ์ 2549)  ถามข่าวคราวอาการป่วย ละดีใจมากที่ได้รับคำตอบว่าเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรอาการปกติดีทุกอย่าง แผลก็ไม่ใหญ่รู้สึกเจ็บแผลเล็กน้อย แล้วก็ดีใจที่สุดคือได้ที่อยู่เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกคน  ก่อนจะวางสาย ไพบูลย์ บอกว่าเดี๋ยวกันได้เบอร์โทรศัพท์ ไพฑูรย์ บุญลักษณ์ แล้วเขียนไว้ในสมุด ได้จดหมายเลขโทรศัพท์แล้วโทรหาขอที่อยู่ ทราบว่า

 กำลังพานักเรียนไปเข้าค่ายพันแรมที่ค่าย ตชด.มุกดาหาร วันสุดกำลังจะเปิดค่าย แล้วก็ได้บอกว่าอยากพบปะเพื่อนๆเพราะเห็นรุ่นพี่เขาไปเลี้ยงกัน ก็คิดถึงเพื่อนรุ่นของเรา ดีใจที่ได้รับโทรศัพท์ อยากจะพบเพื่อนๆเพราะจากกกันมานานเป็นเวลาสามสิบแล้ว

บอกว่าเคยได้พบประพัฒน์ ดอกไม้ ประมาณปี 46 หรือ 47 นี่แหละ

       ได้ทราบข่าวจาก มุกดา วงศ์ไพเสริฐ ว่า ประไพ  ปรางค์สุข แต่งงานกับตำรวจที่ สภ.อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พบกันนานมาแล้วให้ ผม โทร.ถาม ผมก็โทร.ถามหมายเลขโทรศัพท์ สภ.อ.อุทุมพร ทันที และได้โทร.เข้าไปได้คำตอบว่าไม่มีชื่อนี้. และพยายามสอบถามว่ารู้จักหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้จัก สิ้นหวังในการค้นหาเพื่อนไปอีกคน

        หลังจากที่ผมและมาลัย ฝ่ายคำตา และเพื่อนๆที่มาพบกันคราวก่อนได้ติดต่อกับเพื่อนๆ ต่างก็เรียกร้องว่าอยากจะพบปะกันอีกครั้งหนึ่ง  แล้วก็ได้มอบหมายให้ผมติดต่อนัดแนะเพื่อน ได้พยายามโทร..ไปหาเพื่อนที่ติดต่อได้เสียงส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วย แต่ก็มีเพื่อนบางคนเสนอแนะว่าควรจะพบปะกันปีละครั้ง หากบ่อยจะเกิดการเซ็งไป แต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ยืนยันอยากพบปะกันเพราะจำนวนเพื่อนร่วมห้องของเราติดต่อได้เพิ่มมากขึ้น  ผมจึงได้สอบถามว่าเพื่อนๆจะว่างกันในช่วงใด เกือบทุกคนบอกว่าหลังสงกรานต์  นงลักษณ์  สายหงษ์ บอกว่าถ้าก่อนสงกรานต์จะไม่ว่าง พ่อบ้านจะติดการคัดเลือกทหาร ผมก็เลยประสานกับมาลัย ฝ่ายคำตาว่าเอาเป็นวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ส่วนเรื่องสถานที่ให้ มาลัยเป็นคนติดต่อจองไว้แต่เนิ่นๆ  ได้ทราบข่าวจากมาลัยว่า มุกดา วงศ์ไพเสริฐ เป็นผู้สำรวจและดำเนินการจองห้องอาหาร ตกลงเอาที่สวนอาหารขวัญนาทอง  มาลัยก็ได้ประสานติดต่อแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้ทราบ

            ประมาณวันที่ 30 มีนาคม 2549  เวลา 09.50 น. มาลัย ได้โทร.หาผมว่าได้แจ้งข่าวให้กับ ผ่าน สาสังข์ และได้รับข่าวการสูญเสียบิดาของ ผ่าน สาสังข์  ผมและมาลัยปรึกษากันว่าแจ้งเพื่อนๆของเราให้ได้ทราบและหากเป็นไปได้จะรวมกันไปแสดงความเสียใจแล้วก็นำหรีดไปเคารพศพและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม  พอประสานเพื่อนๆปรากฏว่า เพื่อนส่วนใหญ่ติดภารการรับหีบบัตรเลือกตั้ง ส.ส. กัน  ผมได้ประสานกับ ผดุงสิน ศรีสมุทร ครั้งแรกติดต่อไม่ได้กะว่าจะให้ ผดุงสิน  ศรีสมุทร เป็นตัวแทนพวกเราศิษย์เก่า ป.กศ.18 หมู่เรียน 2.8 ไปเคารพศพคุณพ่อ

              ขณะเดียวกันก็ได้โทร.แสดงความเสียใจกับ ผ่าน สาสังข์  พร้อมกับรบกวนให้ผ่าน สาสังข์ เป็นธุระจัดหาหรีดในนามของพวกเรามาวางเคารพศพคุณพ่อในนามรุ่นของพวกเรา  ขณะเดียวกันผมก็ได้รับการประสานจาก วิวัฒน์  รุ้งแก้ว เพื่อนร่วมรุ่นศิษย์เก่า ศ.ก.ว.15 ให้ไปร่วมสวดอภิธรรมในคืนวันที่ 1 เมษายน 2549 ผมก็ได้ไปร่วมสวดอภิธรรมพร้อมแจ้งข่าวให้ ผ่าน ทราบ ว่าเพื่อนๆศิษย์เก่า ป.กศ. 18 หมี่เรียนที่ 2.8 ก็อยากจะมาแต่ต่างก็ติดภาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกันและได้รับทราบว่าจะประกอบพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2549 ผมก็ได้แจ้งข่าวให้เพื่อนทราบข่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อ  มาลัย ได้เป็นธุระประสานเพื่อนๆที่อยู่ทางอุบลราชธานี พร้อมบอกว่าจะให้ลูกขับรถที่บ้านพาเพื่อนๆไปร่วมงาน ทุกคนก็อยากไปร่วมนัดหมายกันเรียบร้อย

                 วันที่ 2 เมษายน 2549 ได้ทราบข่าวจากมาลัย ว่าติดขัดอย่างหนัก คุณย่าของมาลัย เกิดเจ็บป่วยต้องรีบนส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนแล้วก็จำเป็นต้องอยู่ดูแล เพื่อนๆทางอุบลก็เลยต้องเป็นอันว่าต้องเปลี่ยนแผนเพราะไม่พาหนะในการเดินทาง

ผมประสาน ผดุงสิน ศรีสมุทร  บุญเรียน สีหะวงษ์ นงลักษณ์ สายหงษ์  นงลักษณ์ มัคคสมัน และประหยัด มากนวล โดยผมนัดหมายกับประหยัดให้รับที่ป้องยามตำรวจทางหลวงสี่แยกบ้านจาน

                  พอวันที่ 3 เมษายน 2549  ผมและประหยัด มากนวลได้เดินทางไปร่วมงานพอไปถึงได้พบ ผดุงสิน ศรีสมุทร และได้โทร.หา นงลักษณ์ มัคคสมัน ซึ่งคาดว่าจะมาแต่ได้ทราบว่าติดธุระไปทำงานพิเศษที่โรงเรียน และเพลินพิศ คำควร ก็บอก

 ว่าได้รับคำสั่งด่วนให้ไปทำงานที่โรงเรียนเช่นกัน  หลังจากพิธีการเสร็จ ผม ประหยัด มากนวล ผดุงสิน ศรีสมุทร ได้นั่งอยู่โต๊ะอาหาร ตาก็พยายามสอดส่ายหาเพื่อนๆร่วมรุ่นว่าจะพบใครบ้าง ไม่นานก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาใกล้ๆกับผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับบอกว่าเจอแล้วคนหนึ่ง ทุกคนมองไปตามเสียงเห็น บุญเรียน สีหะวงษ์ กับคู่สมรสทุกคนดีใจมากเชิญมาร่วมโต๊ะพูดคุยกัน ผมออกปากเบรคว่า พอแล้วไม่ต้องคุยมากเดี๋ยวจะหมดเรื่องคุย เอาไว้คุยต่อวันที่ 22 เมษายน 2549 ที่ขวัญนาทอง  แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน เฝ้ารอวันสำคัญที่พวกเรานัดหมายด้วยใจจดใจจ่อ  ไพบูลย์ สอนคำ (เติมทรัพย์) บอกว่ากลัวลืมท่องไว้เหมือนกับท่องสูตรคูณแม่สอง เลยทีเดียว.   ท่านหัวหน้าประศาสตร์  โชติพันธ์  กล่าวกับผมว่า คราวนี้คงจะพลาดไม่ได้

นานแล้วที่ไม่ได้พบเพื่อน สามสิบปีกว่าปีมันโดนแท้ได๋นอ . ครั้งที่ผมโทร.ไปหาและบอกวันนัดหมายพบปะครั้งนี้.

                  เพื่อนที่พยายามค้นหาและยังไม่พบ คือ  ประภาส  ชื่นตา  ประไพ ปรางค์สุข  ไพรวรรณ  สิงห์คำ  ประสิทธิ์ ไกยราช บุญเอื้อ ยศวิจิตร และพีระยุทธ  ศิลารักษ์  ก็คาดว่าเกือบครบห้อง  ไม่ทราบว่ามีใครอีกผมนึกได้เพียงเท่านี้ ซึ่งพวกเราพองเพื่อนคงจะต้องช่วยกันค้นหาต่อไป

 

                คาดว่าพวกเราเพื่อนๆศิษย์เก่าวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  ป.กศ. รุ่น 2518  หมู่เรียน 2.8  คงจะได้มีโอกาสพบกันอย่างถ้วนหน้าอีกครั้งในเร็วๆนี้

                                                ประสม  บุญป้อง   ผู้ประสาน

 

หมายเลขโทรศัพท์ศิษย์เก่า ป.กศ.วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 2518 หมู่เรียนที่ 2.8

ประศาสตร์  โชติพันธ์  08-9768-4587     ประมวล  โพธิสาขา  08-9629-5819    ไพบูลย์  เสอนคำ 0862521533

ประวิทย์ บุรีพันธ์  08-6263-6536          ประหยัด  มากนวล  08-1730-3095    นงลักษณ์ มัคคสมัน 08-1593-5523

ปราโมทย์ นาสารีย์  08-4962-8727         ประจิตร  บุญสุข  08-9720-8053     ผดุงสิน ศรีสมุทร  08-7253-9585

ประสิทธิ์  มานะพิมพ์  08-9583-5917      ประพัฒน์  ดอกไม้  08-6721-7769    พะยอม  สำลีใย 08-1789-8710

ประพันธ์  สุรำไพ  08-1999-9859          ประสิทธิ์  สลักคำ  08-9622-3602     มุกดา  วงส์ไพเสริฐ 08-6250-7191

ประสม บุญป้อง  08-1593-9651           ประวิทย์  แสนทวีสุข  08-1072-7244  นงลักษณ์  สายหงษ์ 08-62447203

พงษ์ศักดิ์  สัตย์ซื่อ  08-7962-7241        ไพบูลย์ สุรวิทย์  08-7962-1547        เพลินพิศ  คำควร 08-1790-2631

ประมวล  อุ่นพิกุล 08-9719-2140          ผ่าน  สาสังข์  08-1265-9730          ประชัน  ธรรมรส 08-9947-8846

ปรีชา ฝ่ายคำตา 08-7186-9655              มาลัย  ฝ่ายคำตา  08-6865-8176     พูนสุข อุตมะ 08-4573-4200

มารศรี ศรีคำภา 08-7253-2077              บุญเรียน สีหะวงศ์ 08-4568-7027    เพ็ญประภา  ทรงกลด 08-9201-3102

ประยูร  พยุงวงษ์ 08-5854-8657,08-9942-4485  ประยูร จันทร์ทอง 08-1879-5117(ภรรยาถือ)  ผดุงไทย ย่อมมี 08-1072-0581

ไพบูลย์  หาวงษ์  08-1967-5460     พูลทรัพย์  คัมภ์ทวี  08-1837-2132           ไพฑูรย์  บุญลักษณ์  08-1977-1701

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.