ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เลาะเลียบแดนอีสาน

น้ำตกห้วยจันทร์icon

ปราสาทหินพิมายicon

ประเพณีบุญเข้ากรรม

สำมะปิสิเว่า

icon
More...
www.p-esan.com

 

 

 

  

 

 

    

 

 

      

   

 

                                    ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่รู้จักกันในนามว่า ภาคอีสาน  ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้งแต่มากมีมากมายหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม  ความเป็นอยู่ที่ต้องต่อสู้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความโหดร้ายของดินฟ้าอากาศ ภูมิประเทศที่ขาดความอุดมสมบูรณ์   จึงเป็นตำนานของคนอีสานเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด อยู่ได้ในสังคม จนกลายเป็นวิถีชีวิตความเชื่อ  ตลอดจนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยวในภาคพื้นอีสานทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการก่อสร้างด้วยน้ำมือของมนุษย์ตามคติความเชื่อ   ซึ่งลูกหลานชาวอีสานควรภาคภูมิใจ  เผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์เอาไว้ให้มีอยู่ในสังคมต่อไป

    เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย นายประสม  บุญป้อง  ลูกหลานของชาวอีสานคนหนึ่งที่มีความรัก ภาคภูมิใจในความเป็นคนอีสาน ได้นำ ภาษาอีสาน  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต  แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ในภาคอีสานมานำเสนอให้ผู้สนใจได้รับรู้ ตามสติปัญญาอันน้อยนิดที่มีเพื่อนำเผยแพร่ให้กับคนในทั่วทุกภาคได้มีโอกาสได้รับรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานมากขึ้น
สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3  ข้ามลำน้ำโขง ที่จังหวัดนครพนม


More...


icon

พระธาตุนาดูน  ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่แดนอีสานเหนือ 


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.